RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
 Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Handlexpol z siedzibą w Łodzi,. Ul. Zbąszyńska 4
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu, na podstawie i przez okres:
- sprzedaży produktów i czynności związanych z obsługą Klienta (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
- realizacji procesu reklamacyjnego zgodnie z dyspozycją Klienta na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, w tym w celu zarządzania i windykacji należności (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
- przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych w formularzu kontaktowym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO).
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
- statystycznych i archiwizacyjnych (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Przetwarzamy następujące dane: imiona i nazwiska, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i inne dane kontaktowe, dane dotyczących zdarzeń gospodarczych, kariery zawodowej. Nie przetwarzamy
danych wrażliwych ani danych osób małoletnich.
Handlexpol przechowuje Pana/Pani dane osobowe przez czas świadczenia poszczególnych usług oraz po ich zakończeniu. W celu ustalenia odpowiedniego okresu przechowywania Pana/Pani danych osobowych, bierzemy pod uwagę charakter, cele ich przetwarzania oraz ewentualną możliwość realizacji tych celów za pomocą innych środków. Musimy również brać pod uwagę okresy, wynikające z wymagań ustawowych lub
w celu rozpatrywania reklamacji, zapytań oraz w celu ochrony naszych praw w przypadku zgłoszenia roszczenia.
W zależności od udzielonej przez Pana/Pani dane osobowe zgody będą przetwarzane w celu, na podstawie i przez okres:
   - marketingu bezpośredniego, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody.
- Wysyłania informacji handlowych, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody.
- Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Handlexpol w celu realizacji usług.
  Handlexpol zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o
odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi.
Brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie usług. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

© Copyright 2019 Handlexpol Łódź            RODO    |    Cookies